§   PRAWO CYWILNE I RODZINNE

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Pomoc prawna w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje wszystkie specjalizacje, a w szczególności:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
 • zasiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności
 • naruszenie posiadania
 • eksmisja
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • służebności
 • księgi wieczyste i hipoteka
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
 • odszkodowania z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów
 • odpowiedzialność deliktowa
 • rękojmia i gwarancja
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • zachowek
 • dział spadku
 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • władza rodzicielska