§   PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców.

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

– przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy, jak i umów cywilnoprawnych

– pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów

– reprezentację Klientów w sprawach sądowych na wszystkich etapach postępowania (w tym negocjacje ugodowe) m. in.: w zakresie sporów o wynagrodzenie, odprawy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu

– odwołania od decyzji ZUS-u, KRUS-u w sprawach rentowych i emerytalnych i w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego

– odwołania od decyzji lekarzy orzeczników

– prowadzenie spraw sądowych przeciwko ZUS i KRUS