§   PRAWO ADMINISTRACYJNE I CELNE

W ramach szeroko pojętej dziedziny prawa administracyjnego i celnego Kancelaria oferuje w szczególności:

  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentowanie przed organami celnymi
  • prowadzenie postępowań administracyjnych
  • reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzenie odpowiednich pism, wniosków, skarg i odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych
  • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji