OFERTA

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy prawnej w następujących dziedzinach:

 • §   PRAWO CYWILNE I RODZINNE

  Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Pomoc prawna w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje wszystkie specjalizacje, a w szczególności:

  • sprawy o zapłatę
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego
  • zasiedzenie nieruchomości
  • zniesienie współwłasności
  • naruszenie posiadania
  • eksmisja
  • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • służebności
  • księgi wieczyste i hipoteka
  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
  • odszkodowania z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umów
  • odpowiedzialność deliktowa
  • rękojmia i gwarancja
  • bezpodstawne wzbogacenie
  • przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • zachowek
  • dział spadku
  • rozwód
  • separacja
  • podział majątku wspólnego
  • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • władza rodzicielska
 • §   PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK HANDLOWYCH

  Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego. Oferujemy różne formy współpracy dostosowane do potrzeb Klienta, min. stałą obsługę przedsiębiorstw, jak i doraźną pomoc związaną z konkretnym zleceniem.

  Na rzecz naszych Klientów świadczymy pomoc prawną w szczególności w następującym zakresie:

  • przygotowywanie projektów aktów założycielskich spółek
  • rejestracja, przekształcanie oraz likwidacja spółek
   prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych
  • reprezentacja przed sądami rejestrowymi
  • dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • bieżąca obsługa korporacyjna
  • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych
  • opracowywanie wewnętrznych aktów organizacyjno-prawnych dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego
   (uchwał, protokołów, regulaminów)
  • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym
  • udział w negocjacjach handlowych
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami
 • §   WINDYKACJA DŁUGÓW

  Kancelaria oferuje dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej w celu skutecznego wyegzekwowania należności.

  Oferta Kancelarii w zakresie windykacji długów jest kierowana zarówno do osób i podmiotów, które posiadają już tytuł egzekucyjny, jak i tych, które dopiero zamierzają zainicjować postępowanie o odzyskanie należności.

  W ramach współpracy Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji, w szczególności:

  • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, w tym opracowanie i egzekwowanie harmonogramu dobrowolnych spłat
  • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego, zabezpieczenia wierzytelności
  • przygotowanie wniosku egzekucyjnego i aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych
 • §   PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu prawa pracy zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców.

  Pomoc prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in.:

  – przygotowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy, jak i umów cywilnoprawnych

  – pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów

  – reprezentację Klientów w sprawach sądowych na wszystkich etapach postępowania (w tym negocjacje ugodowe) m. in.: w zakresie sporów o wynagrodzenie, odprawy, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, a także spory dotyczące naruszenia dóbr osobistych pracowników, mobbingu

  – odwołania od decyzji ZUS-u, KRUS-u w sprawach rentowych i emerytalnych i w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego

  – odwołania od decyzji lekarzy orzeczników

  – prowadzenie spraw sądowych przeciwko ZUS i KRUS

 • §   PRAWO ADMINISTRACYJNE I CELNE

  W ramach szeroko pojętej dziedziny prawa administracyjnego i celnego Kancelaria oferuje w szczególności:

  • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
  • reprezentowanie przed organami celnymi
  • prowadzenie postępowań administracyjnych
  • reprezentowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • sporządzenie odpowiednich pism, wniosków, skarg i odwołań od wszelkich decyzji administracyjnych
  • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji
 • §   ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

  Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych od Towarzystw Ubezpieczeniowych na podstawie polisy OC sprawcy wypadku oraz z polisy AC, a także z tytułu ubezpieczenia na życie.

  W ramach odszkodowań komunikacyjnych i majątkowych Kancelaria świadczy następujące usługi prawne:

  • doradztwo prawne i reprezentacja w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem
  • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na skutek obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, opieki osób trzecich
  • dochodzenie renty na zwiększone potrzeby i renty z tytułu utraconych zarobków
  • dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
  • dochodzenie odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci osoby bliskiej
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków przy pracy
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkód medycznych
 • §   PRAWO ŁOWIECKIE

  Kancelaria prowadzi sprawy związane z problematyką łowiecką, a w szczególności:

  • reprezentacja Kół łowieckich w sporach z rolnikami w zakresie likwidacji szkód łowieckich na etapie przedsądowym i sądowym
  • reprezentacja Kół łowieckich i myśliwych w sporach wynikających ze sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków określonych przez Statut PZŁ, w szczególności dotyczy to postępowań odwoławczych (na etapie PZŁ oraz przed sądami powszechnymi) od uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu członków kół lub PZŁ
  • obsługa walnych zebrań Kół łowieckich
  • bieżące doradztwo dla Kół łowieckich

hole

O NAS

 

Radosław Łotyszonek

radca prawny, wspólnik

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego z zakresu prawa spółek.  Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Obecnie wpisany jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerem wpisu BD-1353.

Aleksandra Jaroszewicz

radca prawny, wspólnik

 

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego z zakresu prawa łowieckiego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Obecnie wpisana jest na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerem wpisu BD-1352.

hole

KONTAKT

 


Kancelaria Radców Prawnych Łotyszonek & Jaroszewicz sp.p.

map icon ul. Kościelna 5 lok. 3
hole64-700 Czarnków

radca prawny Radosław Łotyszonek

phone tel. kom.: 662 755 354
MESSAGE e-mail: radoslaw@lotyszonekjaroszewicz.pl

radca prawny Aleksandra Jaroszewicz

phone tel. kom.: 668 484 982
MESSAGE e-mail: aleksandra@lotyszonekjaroszewicz.pl

Z uwagi na charakter wykonywanej pracy związany z koniecznością reprezentowania Klientów przed sądami oraz organami administracji i instytucjami, a także z uwagi na usługi świadczone w siedzibach Klientów, nasi Radcowie Prawni przyjmują w godzinach dogodnych dla Państwa, po wcześniejszym telefonicznym albo mailowym uzgodnieniu terminu.

NIP: 763 213 08 35     REGON: 363 552 215     KRS: 0000598025
BZ WBK S.A. nr konta 18 1090 1320 0000 0001 3210 4919